Gdzie najlepiej zlokalizować szambo betonowe?

Korzystanie z betonowego szamba to jedno z najbardziej praktycznych i ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania ściekami w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Wybierając lokalizację dla bezodpływowego zbiornika na ciekłe nieczystości, należy wziąć pod uwagę wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jaka lokalizacja szamba betonowego będzie zatem praktyczna i zgodna z prawem?

Co należy wziąć pod uwagę, wybierając miejsce na szambo betonowe? 

Każda działka ma swoje specyficzne warunki, które należy uwzględnić przy wyborze miejsca na szambo. Przede wszystkim nie powinno się montować go w zagłębieniach i obniżeniach terenu, gdzie występuje ryzyko zalania zbiornika przez wody opadowe. Szambo nie powinno też znajdować się na obszarze chronionym przyrodniczo. Aby uniknąć kar finansowych, trzeba zwrócić uwagę na odległość szamba od:

  • drzwi i okien mieszkalnych budynków,
  • ulicy i chodnika,
  • granicy z sąsiednią działką,
  • ujęcia wody pitnej (np. od studni),
  • przewodów elektrycznych,
  • gazociągu i sieci wodociągowej (o ile przechodzą w pobliżu),
  • rowów przydrożnych,
  • wybiegu dla zwierząt hodowlanych,
  • budynków inwentarskich.

Konkretne warunki odległościowe określone zostały w rozporządzeniu ministerialnym i zależą głównie od wielkości zbiornika. Mniejsze szamba betonowe (do 10 m3 pojemności) na działkach z zabudową rodzinną można montować w odległości min. 5 m od okien i drzwi oraz min. 2 m od granicy działki. Większe zbiorniki wymagają większych odległości, a lokalizację szamb o pojemności przekraczającej 50 m3 określa inspektorat sanitarny. Regulacje prawne różnią się w zależności od rodzaju zabudowy, jej przeznaczenia i typu posesji oraz umiejscowionych na jej terenie obiektów. Każdorazowo należy zapoznać się z wymogami, które odnoszą się do warunków panujących na danej posesji. Wybierając miejsce na szambo, dobrze jest mieć także na uwadze jego dostępność dla urządzeń opróżniających zbiornik ze ścieków.